Shuji Kohguchi
Shuji Kohguchi

Artist Profile

Shuji Kohguchi

Genre: World
Active area: Tokyo
Leaf Records